Simple fluorescent probe derived from tetraphenylethylene and benzoquinone for instantaneous biothiol detection

Xiaofang Li, Xiqi Zhang, Zhenguo Chi, Xiaojuan Chao, Xie Zhou, Yi Zhang, Siwei Liu, Jiarui Xu
  • Analytical Methods, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ay25564b