Fluorescence resonance energy transfer aptasensor for platelet-derived growth factor detection based on upconversion nanoparticles in 30% blood serum

Fanbo Lin, Bangda Yin, Chengzhi li, Jianhui Deng, Xiaoyu Fan, Yinhui Yi, Chang Liu, Haitao Li, Youyu Zhang, Shouzhuo Yao
  • Analytical Methods, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ay25519g