Matrix-localization for fast analysis of arrayed microfluidic immunoassays

Yi Zhang, Xuwei Wang, Lusheng Song, Chuanlai Xu, Liying Ma, Zhanhua Li, Jianzhong Xi, Xingyu Jiang
  • Analytical Methods, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ay25485a