Feature extraction for identification of drug body packing based on nonnegative matrix factorization

Wei Li, Dingjun Qu, Minqiang Li, Jinyun Liu, Yu Zhong, Fang Zhang, Bai Sun, Daoyang Yu, Jinhuai Liu
  • Analytical Methods, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ay25227a