Sandwich-type spontaneous injection of nitrophenols for capillary electrophoresis analysis

Hongyi Zhang, Mei Wang, Jieyu Zhao, Zhihong Shi
  • Analytical Methods, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ay25207d