Development of a vortex-assisted ionic liquid microextraction method for the determination of aromatic amines in environmental water samples

Xiu-Min Sun, Ying Sun, Li-Wei Wu, Chun-Zhu Jiang, Xi Yu, Yan Gao, Li-Ying Wang, Da-Qian Song
  • Analytical Methods, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ay25056j