G-quadruplex fluorescence quenching ability: a simple and efficient strategy to design a single-labeled DNA probe

Xiaohai Yang, Ying Zhu, Pei Liu, Leiliang He, Qingzhao Li, Qing Wang, Kemin Wang, Jin Huang, Jianbo Liu
  • Analytical Methods, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ay25034a