LC-MS method for determining the activity of semicarbazide-sensitive amine oxidase in rodents

Lin Wang, Yongqian Zhang, Shengyuan Xiao, Gaofei Hu, Baoquan Che, Hong Qing, Yujuan Li, Lixia Zhuang, Yulin Deng
  • Analytical Methods, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ay05914b