Determination of magnesium ion in serum samples by a DNAzyme-based electrochemical biosensor

Xiaoyao Gao, Huiming Huang, Shuiying Niu, Huazhen Ye, Zhenyu Lin, Bin Qiu, Guonan Chen
  • Analytical Methods, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ay05846d