A novel platform for enhanced biosensing based on the synergy effects of electrospun polymer nanofibers and graphene oxides

Xiaofang Su, Jun Ren, Xianwei Meng, Xiangling Ren, Fangqiong Tang
  • The Analyst, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an36663k