Utilizing modified flavonoids to construct a chemodosimeter array for discrimination of different palladium species by using principal component analysis

Yanxue Wang, Bin Liu, Jiao Tian, Qianbiao Li, Fanfan Du, Taisheng Wang, Ruke Bai
  • The Analyst, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an36408e