Synthesis of nanostructured copper oxide via oxalate precursors and their sensing properties for hydrogen cyanide gas

Mingqing Yang, Junhui He, Xiaochun Hu, Chunxiao Yan, Zhenxing Cheng
  • The Analyst, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an36380a