Enzyme-free colorimetric bioassay based on gold nanoparticle-catalyzed dye decolorization

Wei Li, Jie Li, Weibing Qiang, Jingjuan Xu, Danke Xu
  • The Analyst, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an36374g