Quantum dot–phenanthroline dyads: detection of double-stranded DNA using a photoinduced hole transfer mechanism

Lu Zhang, Kao Zhu, Tao Ding, Xianyun Hu, Qingjiang Sun, Chunxiang Xu
  • The Analyst, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an36303h