Selective determination of cysteine using BSA-stabilized gold nanoclusters with red emission

Li-Hong Zhang, Zhi-Yong Zheng, Shao-Qin Lin, Ma-Lin Cui, Jia-Ming Liu, Xin-Xing Wang, Li-Ping Lin, Li Jiao
  • The Analyst, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an36284h