An ascorbic acid sensor based on protein-modified Au nanoclusters

Xianxiang Wang, Peng Wu, Xiandeng Hou, Yi Lv
  • The Analyst, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an36112d