Graphene oxide modified light addressable potentiometric sensor and its application for ssDNA monitoring

Yunfang Jia, Xue-Bo Yin, Jia Zhang, Shuang Zhou, Meng Song, Ke-Li Xing
  • The Analyst, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an36087j