Zr(H 2 O) 2 EDTA modulated luminescent carbon dots as fluorescent probes for fluoride detection

Jia-Ming Liu, Li-ping Lin, Xin-Xing Wang, Li Jiao, Ma-Lin Cui, Shu-Lian Jiang, Wen-Lian Cai, Li-Hong Zhang, Zhi-Yong Zheng
  • The Analyst, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an36055a