Fenton’s reagent-tuned DNA-templated fluorescent silver nanoclusters as a versatile fluorescence probe and logic device

Li-Pei Zhang, Xiao-Xing Zhang, Bo Hu, Li-Ming Shen, Xu-Wei Chen, Jian-Hua Wang
  • The Analyst, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an36049g