A novel fluorescent sensor for detection of highly reactive oxygen species, and for imaging such endogenous hROS in the mitochondria of living cells

Fei Liu, Tong Wu, Jianfang Cao, Hua Zhang, Mingming Hu, Shiguo Sun, Fengling Song, Jiangli Fan, Jingyun Wang, Xiaojun Peng
  • The Analyst, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an36030f