A novel route to prepare LaNiO 3 perovskite-type oxide nanofibers by electrospinning for glucose and hydrogen peroxide sensing

Bijun Wang, Shuqing Gu, Yaping Ding, Yuliang Chu, Zhen Zhang, Xi Ba, Qiaolin Zhang, Xinru Li
  • The Analyst, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an35989h