Ratiometric optical oxygen sensing: a review in respect of material design

Yan Feng, Jinghui Cheng, Li Zhou, Xiangge Zhou, Haifeng Xiang
  • The Analyst, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an35907c