A simple and label-free electrochemical biosensor for DNA detection based on the super-sandwich assay

Long Yin Zhou, Xi Yuan Zhang, Gang Lin Wang, Xiao Xia Jiao, Hong Qun Luo, Nian Bing Li
  • The Analyst, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an35905g