Gold nanoparticles-based nanoconjugates for enhanced enzyme cascade and glucose sensing

Dongdong Zeng, Weijie Luo, Jiang Li, Huajie Liu, Hongwei Ma, Qing Huang, Chunhai Fan
  • The Analyst, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an35900f