CuInS2 quantum dots as a near-infrared fluorescent probe for detecting thrombin in human serum

Xue Gao, Xingcen Liu, Zihan Lin, Siyu Liu, Xingguang Su
  • The Analyst, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an35888c