A novel polymerization of ultrathin sensitive imprinted film on surface plasmon resonance sensor

Jianwei Dong, Yuan Peng, Na Gao, Jialei Bai, Baoan Ning, Ming Liu, Zhixian Gao
  • The Analyst, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an35819k