Exploratory urinary metabolic biomarkers and pathways using UPLC-Q-TOF-HDMS coupled with pattern recognition approach

Aihua Zhang, Hui Sun, Ying Han, Ye Yuan, Ping Wang, Gaochen Song, Xiaoxia Yuan, Miao Zhang, Ning Xie, Xijun Wang
  • The Analyst, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an35780a