Ni2+-modified gold nanoclusters for fluorescence turn-on detection of histidine in biological fluids

Yu He, Xue Wang, Jingjing Zhu, Shuhua Zhong, Gongwu Song
  • The Analyst, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an35712g