Highly sensitive and selective dopamine biosensor based on a phenylethynyl ferrocene/graphene nanocomposite modified electrode

Meiling Liu, Linping Wang, Jianhui Deng, Qiong Chen, Yuzhen Li, Youyu Zhang, Haitao Li, Shouzhuo Yao
  • The Analyst, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an35708a