A broad-range method to detect genomic DNA of multiple pathogenic bacteria based on the aggregation strategy of gold nanorods

Xiaohui Wang, Yuan Li, Jidong Wang, Quanli Wang, Lijuan Xu, Juan Du, Shaoduo Yan, Yong Zhou, Qiuxia Fu, Yingli Wang, Linsheng Zhan
  • The Analyst, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an35680e