Molecularly imprinted photonic polymer as an optical sensor to detect chloramphenicol

Caihong Zhou, Tingting Wang, Jianqing Liu, Chun Guo, Yuan Peng, Jialei Bai, Ming Liu, Jianwei Dong, Na Gao, BaoAn Ning, Zhixian Gao
  • The Analyst, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an35617a