Preparative separation of α- and β-santalenes and (Z)-α- and (Z)-β-santalols using silver nitrate-impregnated silica gel medium pressure liquid chromatography and analysis of sandalwood oil

Pankaj P. Daramwar, Prabhakar Lal Srivastava, Balaraman Priyadarshini, Hirekodathakallu V. Thulasiram
  • The Analyst, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an35575b