Color-encoded microcarriers based on nano-silicon dioxide film for multiplexed immunoassays

Qiang Li, Kaihuan Zhang, Tongzhou Wang, Xinying Zhou, Jia Wang, Chen Wang, Haixiao Lin, Xin Li, Ying Lu, Guoliang Huang
  • The Analyst, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an35410a