A sensitive dual signal amplification method for western blotting based on antibody-functionalised graphene oxide and gold nanoparticles

Hongjun Lin, Jingrui Huo, Aihong Zhang, Yingfu Liu, Qingming Wang, Yun Cai, Wantao Ying, Weijie Qin, Yangjun Zhang, Xiaohong Qian
  • The Analyst, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an35242g