Rapid visual detection of aluminium ion using citrate capped gold nanoparticles

Shan Chen, Yi-Min Fang, Qing Xiao, Ju Li, Song-Bo Li, Hong-Ju Chen, Jian-Jun Sun, Huang-Hao Yang
  • The Analyst, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an35129c