Recyclable fluorescent gold nanocluster membrane for visual sensing of copper(ii) ion in aqueous solution

Zhijin Lin, Fenqiang Luo, Tongqing Dong, Liyan Zheng, Yaxian Wang, Yuwu Chi, Guonan Chen
  • The Analyst, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an35068h