Electrochemical amplified detection of Hg2+ based on the supersandwich DNA structure

Guangfeng Wang, Xiuping He, Baojuan Wang, Xiaojun Zhang, Lun Wang
  • The Analyst, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an35048c