Polypyrrole hollow fiber for solid phase extraction

Tian Tian, Jianjun Deng, Zhuoying Xie, Yuanjin Zhao, Zhangqi Feng, Xuejun Kang, Zhongze Gu
  • The Analyst, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an16266k