Self-quenching in the electrochemiluminescence of tris(2,2′-bipyridyl) ruthenium(ii) using metabolites of catecholamines as co-reactants

Xiaoquan Lu, Haifeng Wang, Jie Du, Baomei Huang, Dong Liu, Xiuhui Liu, Huixia Guo, Zhonghua Xue
  • The Analyst, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an16151f