Construction of ribosome display library based on lipocalin scaffold and screening anticalins with specificity for estradiol

Jianqing Liu, Baoan Ning, Ming Liu, Yanan Sun, Zhiyong Sun, Yihong Zhang, Xianjun Fan, Zhijiang Zhou, Zhixian Gao
  • The Analyst, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an16119b