Comprehensive HILIC × RPLC with mass spectrometry detection for the analysis of saponins in Panax notoginseng

Qianqian Xing, Tu Liang, Guobin Shen, Xinliang Wang, Yu Jin, Xinmiao Liang
  • The Analyst, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an16078a