Identifying G-quadruplex-binding ligands using DNA-functionalized gold nanoparticles

Yunxia Qiao, Jing Deng, Yan Jin, Guozhen Chen, Lin Wang
  • The Analyst, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an16051j