TiO2-decorated graphenes as efficient photoswitches with high oxygen sensitivity

Qing Wang, Xuefeng Guo, Lichao Cai, Yang Cao, Lin Gan, Song Liu, Zhenxing Wang, Hongtao Zhang, Lidong Li
  • Chemical Science, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1sc00344e