Enantioselective bromination/semipinacol rearrangement for the synthesis of β-bromoketones containing an all-α-carbon quaternary center

Hui Li, Fu-Min Zhang, Yong-Qiang Tu, Qing-Wei Zhang, Zhi-Min Chen, Zhi-Hua Chen, Jian Li
  • Chemical Science, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1sc00295c