Mechanochemistry of F1 motor protein

Hiroyuki Noji, Daichi Okuno, Tomohiro Ikeda
  • Chemical Science, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1sc00276g