Au@organosilica multifunctional nanoparticles for the multimodal imaging

Yan Cui, Xiao-Shan Zheng, Bin Ren, Rui Wang, Jun Zhang, Ning-Shao Xia, Zhong-Qun Tian
  • Chemical Science, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1sc00242b