Probing the structure of a water/nitrobenzene interface by scanning ion conductance microscopy

Xinyu Zhu, Lingyu Wang, Shujuan Liu, Yuanhua Shao, Tianrong Ji, Zhongwei Liang
  • Chemical Science, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1sc00133g