Oxidative cross-esterification of dithiolanes with alcohols through a cross-dehydrogenative coupling (CDC)/deprotection sequence

Liang Fu, Chang-Jiang Yao, Ning-Jie Chang, Jia-Rong Chen, Liang-Qiu Lu, Wen-Jing Xiao
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1ob06890c