Synthesis, structural investigation and computational modelling of water-binding aquafoldamers

Huaiqing Zhao, Wei Qiang Ong, Xiao Fang, Feng Zhou, Meng Ni Hii, Sam Fong Yau Li, Haibin Su, Huaqiang Zeng
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1ob06609a