Asymmetric Michael addition reactions of 3-substituted benzofuran-2(3H)-ones to nitroolefins catalyzed by a bifunctional tertiary-amine thiourea

Jin-Pei Cheng, Xin Li, Xiao-Song Xue, Cong Liu, Bin Wang, Bo-Xuan Tan, Jia-Lu Jin, Yue-Yan Zhang, Nan Dong
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1ob06518a